Патентування винаходів, промислових зразків, реєстрація знаків для товарів та послуг, патентно-інформаційні дослідження

Винаходи та корисні моделі

Захистіть свій бізнес

 Винахід (англ. invention, нім. Erfindung) - технічне рішення, що є новим, неочевидним, корисним у господарській діяльності (може бути практично застосованим). Винахід, що відповідає умовам патентоздатності, може отримати правову охорону, що засвідчується спеціальним документом, який має назву патент.
Винаходом може бути «продукт», «процес» та «нове застосування відомого продукту чи процесу» (пристрій, спосіб, сполука, композиція, застосування пристроїв за новим, раніше невідомим призначенням, штами мікроорганізмів, культура клітини рослин і тварин тощо).

Таким чином, відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Патент на винахід забезпечує охорону винаходу протягом 20 років і видається на підставі рішення Відомства. Діловодство за заявкою на винахід включає формальну експертизу та експертизу по суті з проведенням патентно-інформаційного пошуку.

Патент на корисну модель забезпечує охорону технічного рішення протягом 10 років і видається на підставі рішення Відомства. Діловодство за заявкою на корисну модель включає формальну експертизу.


Промислові зразки

Захист продукції

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Не можуть одержати правову охорону такі об'єкти:

 • об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм);

 • промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

 • друкована продукція як така;

 • об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до ДСІВ й продовжується ним за клопотанням власника, але не більше як на п'ять років, за умови сплати збору(всього 15 років)

Заявка - це сукупність документів, необхідних для видачі патенту. Вона складається українською мовою й повинна містити:

 • заяву про видачу патенту - в 1 примірнику;

 • комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка), які дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу, - у 2 примірниках;

 • опис промислового зразка - в 1 примірнику;

 • креслення, схему, карту (або в разі потреби пояснення суті промислового зразка, визначення габаритів та співвідношень між розмірами загального вигляду виробу чи його елементами, пояснення ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу тощо) - в 1 примірнику.

 

Знаки для товарів та послуг


Ваша ділова репутація

 Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом - Державною службою інтелектуальної власності України.Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки й продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.


Заявка складається українською мовою й повинна стосуватися одного знака та містити:

 • заяву про реєстрацію знака, у якій обов'язково зазначаються відомості про заявника та його адреса;

 • зображення знака, який заявляється;

 • перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП)

 

Компетентним органом щодо назви держави "Україна" є Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, яке містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг - постійно діючий орган Державної служби інтелектуальної власності України.
Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу держави, символіка якої використовується як елемент знака, або компетентного органу власника (зокрема міжнародних міжурядових організацій).
Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:
 •   державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
 • офіційні назви держав;
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
 • офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
 • нагороди та інші відзнаки.

Авторське право

Захист творів

Авторське право є інститутом цивільного права і ключовою галуззю права інтелектуальної власності; воно призначене захищати зовнішню форму вираження об'єкта (твір, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення». Авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів та технік, що можуть бути використані у творі.

Авторське право історично виникло внаслідок потреби захистити права авторів літературних творів та творів мистецтва; нині Авторське право поширюється фактично на будь-які результати творчої діяльності, включаючи комп'ютерні програми, бази даних, фільми, фотографії і скульптури, архітектурні проекти, рекламні проспекти, карти і технічні креслення.

Авторські права - це набір суб'єктивних виключних прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності.

Реєстрація авторського права на твір

Документи, що потрібні для реєстрації авторського права та договорів,
якi стосуються права автора на твір (подаються комплектно в паперовій папці!):


Заявка на реєстрацію авторського права на твір повинна містити:
• заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою).
• примірник твору (у матеріальній формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку);
• документ, що свідчить про факт i дату оприлюднення твору (за наявності);
• документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права, або копію документа, що підтверджує наявність пільг;
• документ про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує наявність пільг;
• довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.

.Об'єкти, що не охороняються

Відповідно до частини 1 статті 10 Закону не є об'єктом авторського права:
а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

б) твори народної творчості (фольклор);

в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади (стаття 434 Цивільного кодексу України відносить до цієї категорії також акти органів місцевого самоврядування та їх офіційні переклади);
г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;
д) грошові знаки;

е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).

Проекти офіційних символів і знаків, зазначених у пунктах «г» і «д» частини першої цієї статті, до їх офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються відповідно до Закону.